انجمن گردشگری خوراک

دونار

تغذیه و سبک زندگی سالم

کارگروه تغذیه و خوراک سالم در انجمن گردشگری خوراک و نوشیدنی دونار، با هدف ارائه برنامه ها در قالب مطالب مکتوب، تولید محتوا و برنامه های حضوری به شیوه کلاس و کارگاه های آموزشی با موضوع تغذیه سالم ، بهداشت مواد غذایی ، شیوه سالم و اصولی تهیه مواد غذایی و موارد اینچنینی ، فعال می باشد .

تشریفات

تشریفات یکی از بخش­های مهم گردشگری، و از جمله از مهم ترین فاکتورهای گردشگری خوراک و نوشیدنی به شمار می آید . موضوعی که در رفتار صحیح و میزبانی شایسته از گردشگر بسیار قابل توجه و با اهمیت است.

فهرست