چرا عضو شویم؟
فعالیت تخصصی، نیازمند مطالعه و مشاوره تخصصی است. لذا، عضویت در این انجمن به شما دسترسی های گوناگونی از جمله وارد زیرخواهد داد:
1. دسترسی به منابع مطالعاتی در حوزه گردشگری خوراک و نوشیدنی
2. امکان مشارکت در برنامه ها و جشنواره های غذا، نوشیدنی و میوه
3. حضور در کلاس و کارگاه های انجمن در سطح استانی و ملی
4. فراهم آمدن فرصت تحقیقاتی بروی غذا و نوشیدنی یزدی
5. دسترسی به شبکه اطلاعاتی و ارتباطی انجمن در حوزه های مختلف
6. امکان استفاده از مشاوره های تخصصی
توجه: لطفاً از قبل از تکمیل فرم، مبلغ عضویت (650000 ریال- ششصد و پنجاه هزار ریال) را به شماره کارت (8332-9934-9975-6037) به نام انجمن خوراک و نوشیدنی دونار واریز نموده و سپس فرم را با داشتن شماره و تاریخ فیش پرداختی کامل کنید.
فهرست