چرا عضو شویم؟

فعالیت تخصصی، نیازمند مطالعه و مشاوره تخصصی است. لذا، عضویت در این انجمن به شما دسترسی های گوناگونی از جمله موارد زیرخواهد داد:
  1. دسترسی به شبکه اطلاعاتی و ارتباطی انجمن در حوزه های مختلف
  2. دسترسی به منابع مطالعاتی در حوزه گردشگری خوراک و نوشیدنی
  3. امکان مشارکت در برنامه ها و جشنواره های غذا، نوشیدنی و میوه
  4. حضور در کلاس و کارگاه های انجمن در سطح استانی و ملی
  5. فراهم آمدن فرصت تحقیقاتی بروی غذا و نوشیدنی
  6. امکان همکاری در کارگروه های مختلف انجمن
  7. امکان استفاده از مشاوره های تخصصی

توجه: لطفاً قبل از تکمیل فرم، مبلغ عضویت (650000 ریال- ششصد و پنجاه هزار ریال) را به شماره کارت (8332-9934-9975-6037) به نام انجمن خوراک و نوشیدنی دونار واریز نموده و سپس فرم را با داشتن شماره و تاریخ فیش پرداختی کامل کنید.

فهرست